Informacje Prawne

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 186, 02-486 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydz. Gospodarczy KRS 0000047354

Kapitał zakładowy: 257 068 680, 00 zł
Kapitał wpłacony: 257 068 680, 00 zł

REGON: 012775559, NIP: 522-000-28-60

Nr rejestrowy BDO:000008316

Makro posiada status dużego przedsiębiorcy