Regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w warsztatach   organizowanych przez Akademię Inspiracji MAKRO

 1. Organizatorem warsztatów jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 186,02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047354, NIP: 522-000-28-60, REGON: 012775559,BDO:000008316 kapitał zakładowy 257 068 680,00 zł, kapitał wpłacony 257 068 680,00 zł, która oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, zwana dalej „MAKRO”.
 2. MAKRO organizuje warsztaty w ramach projektu Akademii Inspiracji MAKRO.
 3. Warsztaty kierowane są do:
  1. Klientów MAKRO; poprzez określenie „Klient MAKRO” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie Hal MAKRO oraz MAKRO Punktu na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będący konsumentem;
  2. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów)
  3. Pracowników MAKRO; poprzez określenie „Pracownik” rozumie się osobę pozostającą w stosunku pracy z MAKRO;
  1. – zwanych dalej „Uczestnikami”.
 1. Treść niniejszego regulaminu oraz informacja o zaplanowanych i potwierdzonych warsztatach organizowanych przez MAKRO zamieszczana jest na stronie internetowej: www.akademia-inspiracji-makro.pl (zwanej dalej „stroną internetową”) oraz udostępniana w Dziale Obsługi Klienta w Halach MAKRO.
 2. Zapisy na warsztaty zostają uruchomione wraz z ogłoszeniem informacji o warsztatach na stronie internetowej.
 3. Udział w warsztacie jest odpłatny. Ceny warsztatów są dostępne na stronie internetowej Akademii.
 4. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wypełnienie przez osobę zainteresowaną Formularza zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie – zamieszczonego na stronie internetowej oraz uiszczenie opłaty za udział w warsztacie.
 5. Liczba Uczestników warsztatu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Liczba Uczestników danego warsztatu zgłoszona przez jednego Klienta MAKRO jest ograniczona do 6 uczestników chyba, że Makro wyrazi zgodę na podwyższenie liczby uczestników..
 7. Warunkiem rezerwacji warsztatów jest dokonanie uprzedniej płatności wyłącznie w systemie PayU, za pośrednictwem strony internetowej. Po zapisaniu się na warsztat i dokonaniu płatności nadawca otrzymuje drogą e-mailową automatyczne potwierdzenie zapisu na listę Uczestników warsztatu.
 8. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy Uczestników będą umieszczone na liście rezerwowej.
 9. Osoba, która zrezygnuje z uczestnictwa w warsztacie jest zastępowana pierwszą osobą znajdującą się na liście rezerwowej.
 10. MAKRO, w przypadku zmiany miejsca lub terminu warsztatu, poinformuje o tym fakcie Uczestnika warsztatu drogą e-mailową (na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail) lub telefonicznie. Postanowienia pkt 17 stosuje się odpowiednio.
 11. Rezygnacja z warsztatu, którego termin został zaplanowany w harmonogramie, odbywa się za pośrednictwem strony internetowej.
 12. W przypadku rezygnacji z warsztatu w terminie do 7 dni przed planowaną datą warsztatu, dokonywany jest zwrot płatności w tej samej formie, w której dokonano płatności, pod warunkiem zgłoszenia takiej rezygnacji w ww. terminie za pośrednictwem strony internetowej.
 13. Klientowi będącemu konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada dla niej charakteru zawodowego przysługuje prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny.
 14. Prawo odstąpienia jest realizowane poprzez złożenie MAKRO jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć przy użyciu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 15. MAKRO zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu z powodu trudności organizacyjnych, technicznych lub braku wystarczających ilości chętnych na udział w danym warsztacie. Zapisanym Uczestnikom zostanie zaproponowany termin zastępczy. Jeśli nowy termin nie będzie dogodny dla Uczestnika, otrzyma on zwrot kosztów w tej samej formie, w której dokonano płatności.
 16. Uczestnicy mogą składać reklamacje dotyczące warsztatów do MAKRO najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia warsztatu lub dnia, w którym warsztat miał się odbyć, na adres e-mail: akademia@makro.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja MAKRO jest ostateczna. Niniejsza procedura reklamacyjna nie wpływa na prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 17. Faktury za warsztaty będą wystawiane w terminie do 21 dni od zaksięgowania płatności i wysyłane na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji na stronie internetowej.
 18. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą Uczestnicy warsztatu.
 19. Uczestnicy warsztatu zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w MAKRO procedur, przepisów i zasad sanitarnych, w tym zasad BHP, przepisów p. poż., o których zostaną poinformowani przed rozpoczęciem warsztatu.
 20. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników warsztatu bez opieki.
 21. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadku, odniesienia obrażeń lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w warsztacie.
 22. Administratorem danych osobowych Uczestników jest MAKRO.
  MAKRO będzie przetwarzać podane dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy MAKRO a Uczestnikiem, w szczególności organizacji warsztatu.
  MAKRO będzie przetwarzać podane dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, tj. przepisy prawa wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych, np. wystawianie faktur i przechowywanie ich przez określony czas.
  MAKRO będzie przetwarzać podane dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przez co należy rozumieć:
 1. a) przesyłanie pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem pracowników MAKRO treści marketingowych – MAKRO informuje Uczestnika o swoich ofertach i usługach oraz o rozwijaniu współpracy z klientami,
 2. b) obsługę ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności – dochodzenie należnych roszczeń lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami,

c)ochronę mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie punktów sprzedaży MAKRO oraz Akademii Inspiracji MAKRO – poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.

Jeśli Uczestnik wyrazi na to zgodę, MAKRO będzie do niego kierować treści marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonu a także przesyłać ankiety badania satysfakcji klienta w celu poprawy jakości usług.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z MAKRO lub podwykonawcom w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Uczestnika, w szczególności dostawcom usług i systemów informatycznych, agencjom marketingowym, przewoźnikom, firmom kurierskim i pocztowym, drukarniom, bankom i instytucjom płatniczym, dostawcom usług consultingowych, prawnych, windykacyjnych lub audytowych, podmiotom świadczącym usługi promocji sprzedaży, usługi badania rynku i opinii. MAKRO korzysta również z usług podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność poza terytorium Unii Europejskiej. MAKRO zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy MAKRO a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniającą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z europejskimi uregulowaniami ochrony danych.
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż będzie to niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji warsztatu oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, chyba że obowiązujące przepisy prawa (np. podatkowego) wymagają od MAKRO ich dłuższego przechowywania lub MAKRO dysponuje inną podstawą prawną uprawniającą do ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. W przypadku marketingu bezpośredniego (e-mail i/lub telefon) dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w tym profilowania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Uczestnika.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika, to jej wyrażenie jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie, zawiadamiając o tym MAKRO (np. pod adresem email: ochrona.danych@makro.pl). Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Nieudzielenie lub cofnięcie zgody nie wywiera dla Uczestnika żadnych niekorzystnych konsekwencji.
Korzystanie z usług MAKRO oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy MAKRO a Uczestnikiem i bez ich podania nie będzie możliwe wzięcie udziału w warsztacie. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
Dane Uczestnika mogą podlegać profilowaniu. Takie przetwarzanie danych ułatwia MAKRO lepsze poznanie zainteresowań i potrzeb Uczestnika oraz umożliwia MAKRO uwzględnianie tych potrzeb i podejmowanie odpowiednich działań, np. komunikowanie się z Uczestnikiem w sposób zindywidualizowany. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka.
We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez MAKRO, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
Listownie: na adres MAKRO
E-mail: ochrona.danych@makro.pl

 1. Klient zobowiązuje się do poinformowania osób, których dane udostępnia MAKRO (np. pracowników) o fakcie przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z pkt 25 Regulaminu. Klient zapewnia, że wszystkie dane osobowe udostępnione przez niego MAKRO zostały zgromadzone i udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
 3. Zgłoszenie udziału w warsztacie wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu przez Uczestnika oraz oznacza tym samym potwierdzenie przez Uczestnika, iż spełnia on określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w warsztacie. Niezapoznanie się lub niezrozumienie Regulaminu przez Uczestnika nie zwalnia go od odpowiedzialności za jego przestrzeganie.
 4. MAKRO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od momentu ich opublikowania na stronie internetowej, z zastrzeżeniem warsztatów, co do których zgłoszenie dokonane zostało przed wejściem w życie zmian do Regulaminu.

Załącznik nr 1 Oświadczenie o odstąpienie.

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Makro Cash and Carry Polska SA

Akademia Inspiracji Makro

Aleje Jerozolimskie 186

02-486 Warszawa

e-mail: akademia@makro.pl

Imię i nazwisko Klienta:

______________________________________________________________________________——-

Adres Klienta:

______________________________________________________________________________——-

Niniejszym odstępuję od umowy uczestnictwa w warsztatach organizowanych w dniu/dniach…………………………………………….przez Akademię Inspiracji Makro pt……………………………………..

Data:

______________________________________________________________________________——-

Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

______________________________________________________________________________——-